Jelence’s Blog

мај 10, 2009

novi uplatni racuni za poreze i doprinose preduzetnika

.
.

Sva azuriranja Zakona i ostale informaicije ubuduce potrazite na www.infosajt.com

.
.

Stari račun 840-1846-22 zamenjen je sa dva nova računa :

  • 840-711121843-25 – Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom neto prihodu;
  • 840-711122843-32 – Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema paušalno određenom neto prihodu (porez na dohodak  paušalaca);

Stari racun 840-4846-43 ( i 840-5846-50 )  zamenjen je sa:

  • 840-721313843-74 – Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja u skladu sa Zakonom o preduzetnicima samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost;
  • 840-721325843-61 – Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača, odnosno vlasnika preduzeća i radnji, na osnovu rešenja poreskog organa ;
  • 840-721331843-06 – Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti lica koja samostalno obavljaju delatnost;

Napomena : kod dosadašnjih plaćanja poreza na dohodak bilo je moguće uneti i trinaestocifreni JMBG što  kod ovih novootvorenih računa nije moguće već se obavezno mora upisati PIB.

Opsirnije:

1. 840-1846-22  zamenjen sa : 840-711121843-25 –  Porez na prihode od samostalne delatnosti koji se plaća po stvarno
ostvarenom prihodu – KNJIGAŠI
Nivo uplate : 1

Obavezan podatak u pozivu na broj :  PU

2. 840-1846-22 zamenjen sa : 840-711122843-32  – Porez na prihode od samostalne delatnosti koji se plaća prema paušalno utvrdjenom prihodu – PAUŠALCI

Nivo uplate : 1

Obavezan podatak u pozivu na broj :  PU

3. 840-1846-22 zamenjen sa : 840-711143843-82 –  Porez na prihode od nepokretnosti
1
PU
4. 840-1846-22  zamenjen sa: 840-711145843-96 –  Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari
1
PU
5. 840-1846-22 zamenjen sa : 840-711184843-06 Samodoprinos iz prihoda lica koja se bave samostalnom delatnošću
1
LPA
6. 840-1846-22 zamenjen sa : 840-712112843-75 –  Porez na fond zarada ostalih zaposlenih
1
PU
7. 840-1846-22 zamenjen sa : 840-714139843-05 – Porez na promet ostalih usluga
4
PU
8. 840-1846-22 zamenjen sa : 840-716111843-35 – Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru
1
LPA
9. 840-2846-29 zamenjen sa : 840-721312843-67 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja se bave
poljoprivredom
1
PU
10. 840-2846-29 zamenjen sa : 840-721321843-33 – Doprinos za zdravstveno osiguranje zemljoradnika koji se bave
poljoprivredom ako nisu zaposleni ili ne obavljaju samostalnu delatnost kao osnovno zanimanje
1
PU
11. 840-3846-36 zamenjen sa : 840-714138843-95 – Porez na promet usluga u godišnjem paušalnom iznosu
4
PU
12. 840-4846-43 zamenjen sa : 840-721313843-74 – Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja u skladu sa
Zakonom o preduzetnicima samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost
1
PU
13. 840-4846-43 zamenjen sa : 840-721325843-61 – Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača, odnosno vlasnika preduzeća i radnji na osnovu rešenja poreskog org.
1
PU
14. 840-4846-43  zamenjen sa : 840-721331843-06 – Doprinos osiguranje za slučaj nezaposlenosti lica koja samostalno
obavljaju delatnost.
1
PU
15. 840-5846-43 zamenjen sa : 840-721313843-74 – Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja u skladu sa
Zakonom o preduzetnicima samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost
1
PU
16. 840-5846-43 zamenjen sa : 840-721325843-61 – Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača, odnosno vlasnika preduzeća i radnji na osnovu rešenja poreskog org.
1
PU
17. 840-5846-43 zamenjen sa : 840-721331843-06 – Doprinos osiguranje za slučaj nezaposlenosti lica koja samostalno
obavljaju delatnost.
1
PU

18. 840-7846-64 zamenjen sa 840-721112843-25 – Doprinos za penzijsko I invalidsko osiguranje za nezaposlene kod fizičkih lica na teret zaposlenih
1
PU
19. 840-8846-71 zamenjen sa : 840-711146843-06 –  Porez na prihode od poljoprivrede i šumarstva
1
PU
20. 840-8846-71 zamenjen sa : 840-721321843-33  – Doprinos za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika koji se bave poljopr. ako nisu zaposleni ili ne obavljaju samost. delat. kao osnovno zanimanje
1
PU
(Poreska uprava) ——- U poziv na broj odobrenja obavezno se unosi:
Kontrolni broj (dve cifre)
Šifra opštine, grada, odnosno teritorije
Identifikacija obveznika ( PIB )
LPA (lokalna poreska administracija) ————– U poziv na broj odobrenja obavezno se unosi:
Kontrolni broj (dve cifre)
Šifra opštine, grada, odnosno teritorije
Obeležje za identifikaciju obveznika lokalnog javnog
prihoda (PIB, JMBG, broj rešenja, broj ugovora,….)
Ako nije upisana reč PU ili LPA :

Ako nadležni organ nije utvrdio obavezu unošenja obeležja za identifikaciju obveznika javnog prihoda
odnosno lokalnog javnog prihoda, u poziv na broj odobrenja obavezno se unosi kontrolni broj i šifra opštine

Odredbom člana 60. Zakona o finansiranju lokalne samouprave propisano je da jedinica
lokalne samouprave u celosti:
– utvrdjuje, naplaćuje i kontroliše lokalnu komunalnu taksu
– utvrdjuje, naplaćuje i kontroliše porez na imovinu
Obzirom da je od 01.01.2009. godine utvrdjivanje naplata i kontrola komunalne takse prešla u
nadležnost lokalne poreske administracije to se akontacije komunalne takse za isticanje firme za
preduzetnike i za pravna lica, uplaćuje na uplatni račun 840-716111843-35
Kako se u 2008 godini komunalna taksa koju su plaćali preduzetnici plaćana na uplatni račun
840-1846-22 prolazni račun poreza na dohodak gradjana, sa 01.01.2009 god. Ta obaveza je
prestala i nadalje uplata treba da se vrši na račun 840-716111843-35, a na osnovu rešenja koje će
donositi Lokalna poreska administracija.
Akontacija doprinosa po rešenju Poreske uprave prilikom uplate na nove račune uplaćuje se u srazmeri:
61,45 % PIO
34,36 % ZDRAVSTVO
4,19 % NEZAPOSLENOST

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: