Jelence’s Blog

јануар 9, 2010

Izmene i dopune Pravilnika o evidenciji prometa robe i usluga

U skladu saIzmenama i dopunama Pravilnika o evidenciji prometa robe i usluga, od 01/01/2010. godine, ukinuta je trgovačka knjiga (obrazac TK) a umesto njega propisana upotreba KEPU.

.
Dopuna ovog pravilnika od 20/02/2010.:

Izmene u „Službenom glasniku RS“ br. 7/10:
Prelazni rok za prodaju zaliha komisione robe do 31. marta uz obavezu dostavljanja popisnih listi do 25. februara i izveštaja do 05. aprila 2010. godine Ministarstvu trgovine. U ovom periodu komisiona roba se može prodavati bez dokaza o poreklu i bez isticanja posebne deklaracije.
Dnevna štampa, pasterizovano mleko, i osnovne vrste hleba (hleb za dnevnu upotrebu) mogu se stavljati u promet pre evidentiranja zaduženja u koloni 4. KEPU, stim da se evidentiranje zaduženja izvrši najkasnije do kraja radnog vremena na dan prijema.
Zaduženje u KEPU za veleprodaju može se voditi po cenama sa ili bez PDV-a, ali i po nabavnim cenama.

Vezana tema: http://urrgb.com/index.php/topic,6.msg2920.html#msg2920

.

Sva azuriranja Zakona i ostale informaicije ubuduce potrazite na urrgb.com

.

Ukidanje trgovačke knjige na malo ( TK knjiga )

Odredbama člana 10. Zakona o trgovini propisano je da je trgovac koji obavlja trgovinu na malo dužan da za svaki prodajni objekt ili drugo prodajno mesto vodi trgovačku knjigu koja sadrži evidenciju o nabavci i prodaji robe i evidenciju o uplati na račun gotovine ostvarene dnevnim prometom i da obezbedi dostupnost te evidencije.

Evidencija o kupovini robe vodi se na osnovu fakture, dostavnice i prijemnice, odnosno drugog dokumenta o kupovini robe, dok se evidencija o prodaji robe vodi na osnovu fakture, trake registar-kase ili paragon-bloka, i drugih dokumenata koji sadrže podatke o vrednosti prodate robe.

Pravilnik o obliku i načinu vodjenja trgovačke knjige koji je na snazi od 1994. godine prestaje da važi danom primene Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o evidenciji prometa robe i usluga („Sl. glasnik RS“, br. 109/09) pocev od 01/01/2009. godine.

Uvodjenje novih evidencija za komisionu prodaju robe nabavljenu od komitenta-fizičkog lica Prema odredbi člana 8. saveznog Zakona o trgovini, odnosno prema članu 6. Zakon o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru, trgovinske usluge su: agencijske, posredničke, zastupničke, komisione i berzanske, usluge uskladištenja, usluge otpremanja i dopremanja robe, usluge kontrole kvaliteta i kvantiteta robe, usluge osiguranja robe, usluge ekonomske propagande i promocije, usluge tržnice i druge usluge u trgovini.

Članom 26. Zakon o uslovima za obavljanje prometa robe, propisano je da se komisionim uslugama smatraju poslovi prodaje pokretnih stvari u svoje ime i za račun komitenta (preduzeća, preduzetnika ili fizičkog lica).

Privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnici koji obavljaju komisione usluge, dužni su da tu delatnost obavljaju odvojeno od drugih delatnosti kojima se bave.

Komisionar može uzimati u komisionu prodaju od fizičkog lica sve vrste robe, osim sledećih:

1. životne namirnice;

2. proizvode na koje se plaća akciza po Zakonu o akcizama (derivate nafte,

duvanske preraðevine, alkoholna pića);

3. farmaceutske, medicinske, kozmetičke i toaletne preparate;

4. metalnu i elektrotehničku robu za čiji promet i upotrebu je propisana obaveza snabdevenosti garantnim listom, tehničkim uputstvom i spiskom ovlaš ćenih servisa (elektrotehnički aparati, motori i drugi aparati i mašine).

Roba data u komisionu prodaju od strane pravnog lica ili preduzetnika mora biti snabdevena izjavama o kvalitetu i ispravama o nabavci robe. Ukoliko ovih isprava nema, odgovoran je komisionar, odnosno ne sme uzeti robu u komisionu prodaju bez tih isprava.

Izmene Obrasca KR – Prijemni – evidencioni list

Pravilnikom o evidenciji prometa robe i usluga propisana je obaveza vodjenja evidencije o komisionoj prodaji kao trgovinskoj usluzi. Prema odredbi člana 8. ovog pravilnika, privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji obavljaju promet robe ili vrše usluge u prometu robe (npr. komisiona prodaja), dužni su da vode evidenciju o primljenoj i prodatoj, odnosno isporučenoj robi i izvršenim uslugama u Knjizi evidencije prometa i usluga – Obrazac KEPU.

Evidencijom u smislu ovog pravilnika smatra se i evidencija komisionih usluga koju obveznik komisionar preduzetnik vodi u skladu sa propisima o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata, pod uslovom da ta evidencija sadrže sve podatke propisane ovim pravilnikom i da je dostupna nadležnim organima kontrole u prodajnom objektu, odnosno prodajnom mestu.

Komisionar je dužan da KEPU, kao i propisanu dokumentaciju drži u prodajnom mestu.

U KEPU se unose podaci o poslovnim promenama vezanim za promet robe i vršenje usluga (nabavka, prodaja, povraćaj, otpis, rashod, promena cena i dr.), najdocnije narednog dana za prethodni dan, a primljenom robom se ne može raspolagati pre evidentiranja. Isprava koja prati robu i na osnovu koje se vodi evidencija mora biti u originalu, potpisana i overena od strane odgovornog lica i overena pečatom. Za uredno i ažurno vodjenje KEPU odgovorno je lice koje se kod korisnika zadužuje robom (poslovodja, šef odeljenja, preduzetnik).

Vršenje knjiženja evidencije prometa i usluga zasniva se na verodostojnim knjigovodstvenim ispravama koje čine: fakture, dostavnice, prijemnice, dnevnog izveštaja fiskalne kase, odnosno fiskalnog dokumenta, zapisnika, popisne liste, reversa, potvrda, ugovora o izvršenoj usluzi i dr.).

Obveznik-komisionar u kolonu 4. KEPU evidencije upisuje vrednost primljene robe po svojim prodajnim cenama (sa PDV i provizijom), a na osnovu dokumenta o prijemu robe, odnosno na osnovu Obrasca KR – prijemno-evidencionog lista komisione robe, uz koji se prilažu isprave o kvalitetu i isprave o nabavci robe, kada se roba prima u komisionu prodaju od strane pravnog lica ili preduzetnika.

Novo: kao dokaz o poreklu robe kada se roba prima u komisionu prodaju od strane komitenta fizičkog lica zahteva se: fiskalni isečak, odnosno fiskalni račun, dokaz o plaćenoj carini, drugi dokaz koji sadrži podatke radi informisanja potrošača o poreklu i drugim svojstvima proizvoda u smislu propisa o bezbednosti proizvoda i zaštiti potrošača.

Obrazac KR vodi se posebno za svakog komitenta, numeriše se hronološkim redom, popunjava se u tri primerka od kojih se jedan primerak uručuje komitentu. U gornjem desnom uglu obrasca upisuje se broj pod kojim je izvršeno knjiženje u KEPU a za komitenta-fizičko lice i broj odgovarajućeg Obrasca [b]KRI, koji je novopropisana evidencija[/b].

Redni broj pod kojim je obrarac KR proknjižen u KEPU, komisionar ističe sa prodajnom cenom na robi.

Obrazac KR-1 – evidencija isplaćene i vraćene robe nije pretrpeo nikakve izmene.

Vodi se posebno za svakog komitenta, numeriše se hronološki, popunjava se u tri primerka od kojih se jedan uručuje komitentu, a u gornjem desnom uglu se upisuje broj pod kojim je proknjižen u KEPU.

Nove evidencije u komisionoj prodaji (Obrasci KRI i KRI-1)

Izvršenim izmenama i dopunama člana 6. Pravilnika, propisano je i da podaci o prijemu, isplati i vraćanju robe komitentu-fizičkom licu moraju biti uskladjeni sa podacima iz dnevnog izveštaja o prijemu robe na komisionu prodaju od komitenata fizičkih lica – obrazac KRI i dnevnog izveštaja isplaćene i vraćene robe komitentima-fizičkim licima – obrazac KRI-1, koji su propisani izmenom pravilnika i koje komisionar sačinjava u skladu sa ovim pravilnikom.

Dnevni izveštaj o prijemu robe na komisionu prodaju od komitenata fizičkih lica komisionar sačinjava na obrascu KRI, a dnevni izveštaj isplaćene i vraćene robe komitentima-fizičkim licima, na obrascu KRI-1. Novina je da podatke iz Obrasca KRI o komitentu-fizičkom licu, poreklu proizvoda primljenih na komisionu prodaju od komitenaka fizičkih lica i druge podatke za informisanje potrošača u smislu propisa o bezbednosti proizvoda i zaštiti potrošača, komisionar navodi na deklaraciji proizvoda (član 8. tačka 4) pod b) Pravilnika).

Obrazac KRI sadrži:

– podatke o komisionaru (poslovno ime, sedište), mesto poslovanja gde se nalazi prodajni prostor komisionara za koji se vodi evidencija o prijemu robe od komitenata-fizičkih lica i opštinu u kojoj se to mesto nalazi;

– datum i broj dnevnog izveštaja o prijemu robe na komisionu prodaju od komitenata-fizičkih lica koji se upisuje hronološkim redom; redni broj;

– ime i prezime komitenta, adresu stanovanja, i broj telefona komitenta; broj lične karte, JMBG komitenta;

– za robu: vrstu robe i jedinicu mere; količinu robe primljene na dan sačinjavanja izveštaja, vrednost te robe koja pripada komitentu bez PDV (posebno za robu uvoznog porekla na osnovu dokaza o plaćenoj carini i za ostalu robu na osnovu odgovarajućeg dokaza o poreklu), ukupnu vrednost koja pripada komitentu bez PDV po osnovu primljene robe u tekućoj godini do dana koji prethodi danu sačinjavanja izveštaja, ukupnu vrednost, vezu sa prethodnim KRI obrascima koji sadrži podatke o predhodnom prijemu robe na komisionu prodaju od istog komitenta fizičkog lica u tekućoj godini (broj obrasca KRI/redni broj komitenta); opis, broj i da tum dokaza o poreklu robe (fiskalni isečak, odnosno fiskalni račun, dokaz o plaćenoj carini, drugi dokaz koji sadrži podatke o poreklu i svojstvima proizvoda radi informisanja potrošača u smislu propisa o bezbednosti proizvoda i zaštiti potrošača);

– zbir iznosa u kolonama koje sadrže podatke o vrednosti koje pripadaju svim komitentima-fizičkim licima od kojih se prima roba na komisionu prodaju u toku dana za koji se sačinjava izveštaj;

– ime i prezime, potpis i broj telefona lica koje je izvršilo knjiženje;

– potpis i pečat komisionara.

Dakle, kao što se iz ovog opisa podataka vidi, komisionar je dužan da za robu nabavljenu od fizičkih lica – komitenata vodi znatno obimniju i precizniju evidenciju sa mnogo više podataka, nego što je to bili po odredama ranije važećeg peravilnika. U tom smislu, komisiona delatnost kada su u pitanju komitenti-fizička lica je pod znatno strožijim režimom kontrole.

Obrazac KRI se popunjava u jednom primerku.

Obrazac KRI-1 sadrži:

– podatke o komisionaru (poslovno ime, sedište), mesto poslovanja gde se nalazi prodajni prostor komisionara za koji se vodi evidencija isplaćene i vraćene robe komitentima-fizičkim licima i opštinu u kojoj se to mesto nalazi;

– datum i broj dnevnog izveštaja isplaćene i vraćene robe komitentima fizičkim licima koji se upisuje hronološkim redom; redni broj;

– ime i prezime komitenta, adresu stanovanja i broj telefona komitenta; broj lične karte, JMBG komitenta;

– za robu: vrstu robe i jedinicu mere; količinu prodate, odnosno vraćene robe; vrednost robe koja se vraća komitentu na dan sačinjavanja izveštaja; potpis komitenta; ukupnu vrednost robe koja je vraćena komitentu u tekućoj godini do dana koji prethodi danu sačinjavanja izveštaja;

– iznos isplaćen sa računa komisionara na račun komitenta na dan sačinjavanja izveštaja; dokaz o isplati preko računa; vezu sa prethodnim obrascima KRI-1 koji sadrže podatke o prethodno vraćenoj i/ili isplaćenoj robi istom komitentu-fizičkom licu u tekućoj godini (broj Obrsca KRI-1/redni broj komitenta);

– zbir iznosa u kolonama koje sadrže podatke o vrednosti vraćene robe, odnosno isplaćenim iznosima komitentima-fizičkim licima za prodatu robu,

– ime i prezime, potpis i broj telefona lica koje je izvršilo knjiženje, potpis i pečat komisionara.

Obrazac KRI-1 se popunjava u jednom primerku.

Komisionar u kolonu 5. KEPU evidentira razduženje na osnovu:

– evidencije isplaćenje i vraćene komisione robe – Obrasca KR-1,

– dnevnog izveštaja isplaćene i vraćene robe komitentima-fizičkim licima – Obrasca KRI-1, i

– na osnovu dnevnog izveštaja fiskalne kase, odnosno fiskalnog dokumenta o razduženju.

Pooštrena je i odgovornost lica koje potpisuje ispravu koja prati robu i na osnovu koje se vodi evidencija. Ona mora biti u originalu koji, pored ostalog, obavezno sadrži lične podatke odgovornog lica koje tu ispravu potpisuje, odnosno overava je pečatom i odgovara za tačnost podataka unetih u tu ispravu (ime i prezime, adresa, broj lične karte, JMBG, broj telefona i drugi kontakt podaci za proveru tačnosti sadržine unete u ispravu).

Trgovci u KEPU i veleprodajne cene vode sa PDV

Prema izmenjenoj odredbi člana 8. stav 1. tačka 4) podtačka a) Pravilnika, u kolonu 4 KEPU evidencije knjiži se zaduženje obveznika u tom objektu – prodajnom mestu i to tako što i obveznik – trgovac u kolonu 4 upisuje vrednost nabavljene (zaprimljene) robe i to za trgovinu na malo po
maloprodajnim cenama, a za trgovinu na veliko, po veleprodajnim cenama, sve na osnovu kalkulacija, sa porezom na dodatu vrednost, ako je trgovac obveznik poreza na dodatu vrednost.

Kalkulacija cena sačinjava se na osnovu propisanih isprava o nabavci robe (faktura, otpremnica, dostavnica, prijemnica).

U kolonu 4 upisuju se i podaci o: promeni cene robe usled nivelacije ili promene stope PDV (ova izmena nije sprovedena, pa i dalje stoji „poreza na promet proizvoda i usluga“), vraćanju, otpisu ili rashodu robe (kalo, rastur, lom i kvar i dr.). Knjiženje u slučaju promene cene robe vrši se na osnovu popisa, a u slučaju vraćanja, otpisa ili rashoda robe – na osnovu odgovarajuće knjigovodstvene isprave.

Obaveza vodjenja KEPU u maloprodajnim objektima

Do stupanja u primenu Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o evidenciji prometa robe i usluga, obavezu vodjenja KEPU evidencije imaju trgovci koji se bave prometom robe na veliko, kao i lica koja se bave uslugama u trgovini (agencijske, posredničke, zastupničke, komisione i berzanske, usluge uskladištenja, usluge otpremanja i dopremanja robe, usluge kontrole kvaliteta i kvantiteta robe, usluge osiguranja robe, usluge ekonomske propagande i promocije, usluge tržnice i druge
usluge u trgovini).

Prema odredbama člana 1. Pravilnika, privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koji obavljaju promet robe ili vrše usluge u prometu robe, vode evidenciju o primljenoj i prodatoj, odnosno isporučenoj robi i izvršenim uslugama u Knjizi evidencije prometa i usluga – obrascu KEPU.

KEPU se vodi posebno za svaki objekat, prodajno mesto, odnosno poslovnu prostoriju, a ukoliko obveznik u okviru objekta, prodajnog mesta ili poslovne jedinice ima više odeljenja, vodi posebno KEPU za svako odeljenje.

Prema odredbi člana 6. Pravilnika, knjiženje u KEPU vrši se na osnovu verodostojnih knjigovodstvenih isprava (fakture, dostavnice, prijemnice, dnevnog izveštaja fiskalne kase, odnosno fiskalnog dokumenta, zapisnika, popisne liste, reversa, potvrda, ugovora o izvršenoj usluzi i dr.).

Pošto je dnevni izveštaj fiskalne kase, odnosno fiskalni dokument, dokument koji se dobija iz fiskalne kase preko koje se registruje svaki promet dobara i usluga izvršen fizičkim licima, odnosno svaki promet robe izvršen iz maloprodajnog objekta, a u skladu sa Zakonom o fisklanim kasama, jasno je da se od 01/01/2010 u maloprodaju umesto TK uvodi KEPU.

Naime, prema odredbi člana 8. stav 1. tačka 4) u kolonu 4 KEPU – knjiži se zaduženje obveznika u tom objektu – prodajnom mestu i to:

obveznik – trgovac u kolonu 4 upisuje vrednost nabavljene (zaprimljene) robe i to za:

– trgovinu na malo po maloprodajnim cenama, a za

– trgovinu na veliko, po veleprodajnim cenama,

sve na osnovu kalkulacija, sa porezom na dodatu vrednost, ako je trgovac obveznik poreza na dodatu vrednost.

Obrasci:

Sva azuriranja Zakona i ostale informaicije ubuduce potrazite na www.infosajt.com

KR: http://www.infosajt.com/Obrasci/ObrazacKR-2009_decembar.pdf
KR-1: https://ekonomija.files.wordpress.com/2010/01/kr-1.pdf
KRI:http://www.infosajt.com/Obrasci/Obrazac_KRI_2009_decembar.pdf
KRI-1:http://www.infosajt.com/Obrasci/Obrazac_KRI-12009_decembar.pdf

Advertisements

26 коментара »

 1. LAKO JE REĆI KEPU SA PDV-om.
  KAKO SADA IZGLEDA VP ULAZNA I VP IZLAZANA FAKTURA?
  ZASTO STE IZMENE DONELI TAKO KASNO?
  ŠTA JE SA POCETNIM STANJEM U VELEPRODAJI? SA ILI BEZ PDV_a, S’ OBZIROM DA JE POPIS NA KRAJU 2009. BEZ PDV_a?

  Коментар од Slobodan Milenkovic — јануар 11, 2010 @ 9:44 am

  • Postovani gospodine,
   ovo vase obracanje zvuci kao dranje, sto je neprihvatljivo. Sem toga recenica „ZASTO STE IZMENE DONELI TAKO KASNO?“upucuje na pomisao da ja imam neke veze sa donosenjem odluka, sto je potpuno apsurdno. Ako vam ove informacije ne odgovaraju, uplatite pretplatu na Privredni savetnik ili neki drugi casopis ( cena je oko 4.000,00 din. mesecno ), pa neka vam oni objasne sta vam treba.
   Postovanje , Jelena.

   Коментар од jelence — јануар 11, 2010 @ 10:51 am

 2. „Pooštrena je i odgovornost lica koje potpisuje ispravu koja prati robu i na osnovu koje se vodi evidencija. Ona mora biti u originalu koji, pored ostalog, obavezno sadrži lične podatke odgovornog lica koje tu ispravu potpisuje, odnosno overava je pečatom i odgovara za tačnost podataka unetih u tu ispravu (ime i prezime, adresa, broj lične karte, JMBG, broj telefona i drugi kontakt podaci za proveru tačnosti sadržine unete u ispravu).“
  Poštovana,
  Ako sam dobro razuela, neophodno je navesti ličnu adresu i broj telefona osobe koja overava dokument?! Zbog čega i kome su pored broja lične karte potrebani i ovi podaci ? Dragocena mi je svaka informacija, pošto već imamo odrađeni broj faktura koje treba da prate robu. Unapred hvala!

  Коментар од Milica — јануар 11, 2010 @ 1:13 pm

  • Postovana,
   na mom forumu,na adresi http://urrgb.com mozete pod rubrikom Zakoni i podzakonska akta ( Aktuelna zakonska regulativa ) pronaci tekst novog pravilnika u kome izmedju ostalog stoji:
   „Isprava koja prati robu i na osnovu koje se vodi evidencija mora biti u originalu i, pored ostalog, obavezno sadrži lične
   podatke odgovornog lica koje tu ispravu potpisuje, odnosno overava je pečatom i odgovara za tačnost podataka unetih u tu
   ispravu (ime i prezime, adresa, broj lične karte, JMBG, broj telefona i drugi kontakt podaci za proveru tačnosti sadržine
   unete u ispravu).“

   Da li je to trebalo da se odnosi samo na komisionu robu, pa nije dobro napisano ili se ipak od pocetka islo na to da se odnosi na svu trgovinsku robu, zaista ne znam. Na sajtu privrednog savetnika se moze naci sledece:

   „2. Прописане су додатне одговорности за трговце

   Измене и допуне Правилника о евиденцији доносе и додатне одговрности за трговце. Тако је експлицитно прописано да исправа која прати робу и на основу које се води евиденција:
   – мора бити у оригиналу,
   – обавезно садржи личне податке одговорног лица које ту исправу потписује, односно оверава је печатом и одговара за тачност података унетих у ту исправу (име и презиме, адреса, број личне карте, ЈМБГ, број телефона и други контакт подаци за проверу тачности садржине унете у исправу). „

   Коментар од jelence — јануар 11, 2010 @ 4:30 pm

 3. Postovana,
  izvinjavam se ako je moje obraćanje licilo na „dranje“. Samo molim, s’obzirom da privredni savetnik još nije izašao, a izmene važe od 01.01.2010., da mi neko objasni kako izgeldaju ulazna i izlazna faktura u veleprodaji. Jer složićete se da su izmene neminovne pošto se KEPU vodi sa PDV-om.
  S’ poštovanjem,unapred zahvalan!

  Коментар од Slobodan Milenkovic — јануар 12, 2010 @ 10:31 am

 4. Poštovana,
  molim Vas za odgovor ( pošto u por.upravi ne znaju ), da li preduzetnici koji obavljaju delatnost fotokopiranja i turističkog posredovanja treba da vode KEPU knjigu ili ne.

  Hvala unapred.
  Pozdrav

  Коментар од vesna — јануар 12, 2010 @ 5:55 pm

  • Postovana Vesna,
   ceo tekst novog pravilnika mozete naci na mom forumu u rubrici Zakoni i podzakonska akta.
   U pravilniku izmedju ostalog, stoji:
   „Privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koji obavljaju promet robe ili vrše usluge u prometu robe (u daljem tekstu:
   obveznik), vode evidenciju o primljenoj i prodatoj, odnosno isporučenoj robi i izvršenim uslugama u Knjizi evidencije prometa i
   usluga – obrascu KEPU koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Knjiga evidencije).“

   Za sada osim ovog Pravilnika nisu date nikakve druge smernice, te nije uopste cudno sto u poreskoj ne
   mogu da vam daju odgovarajucu informaciju.

   Sve novosti ce ubuduce biti objavljivane na forumu.

   Pozdrav, Jelena.

   Коментар од jelence — јануар 12, 2010 @ 6:53 pm

 5. Postovani gospodine,
  mislim da to jos niko ne zna.
  Ovaj je pravilnik donet 25 ili 26/12/2009 a stupio na snagu od 01/01/2010,
  bez ikakvih dodatnih objasnjenja i smernica.
  Kompletan tekst pravilnika mozete naci na mom forumu
  http://urrgb.com medju zakonima i podzakonskim aktima,
  ako ce vam to biti od ikakve pomoci.
  Sve novosti ce ubuduce biti tamo objavljivane.
  Pozdravi , Jelena.

  Коментар од jelence — јануар 12, 2010 @ 6:35 pm

 6. Postovana Jelena,
  VELIKO HVALA!
  Pozdrav, Slobodan.

  Коментар од Slobodan Milenkovic — јануар 12, 2010 @ 10:57 pm

 7. Postovani,
  KEPU knjiga je verovatno predvidjena za one koji nemaju racunar, nego „peske“ vode knjige. Ukoliko je smisao da se kroz KEPU knjigu kontrolise da li se slaze robno i finansijsko knjigovodstvo, onda ovom izmenom to postaje nemoguce, jer ne znam ko je u veleprodaji vodio cenu zalihe po prodajnoj ceni sa ukalkulisanim PDV-om, mada mislim da je i ta metoda dozvoljena. Znaci sto se tice zalihe, KEPU knjiga i konto 132 nece nikako moci da se slazu. Meni licno odgovara svaka izmena, jel samo tako programer moze da naplati svoj rad.
  Pozdrav

  Коментар од Aleksandar — јануар 13, 2010 @ 11:08 am

  • Pozdrav i vama Aleksandre.

   Коментар од jelence — јануар 13, 2010 @ 1:39 pm

 8. Postovani Aleksandre,
  slaganje KEPU i konta 132 bi se dobilo ako bi se i na kontu 132 knjizilo sa PDVom, ali pretpostavljam da cemo pravilnik o tome dobiti za nekoliko godina.
  Do tada, novac koji zaradimo naplatom svog rada ce nam presesti od zalbi korisnika jer im se ‘nista vise ne slaze’.
  Pozdrav, koleginica programer

  Коментар од Zorica — јануар 13, 2010 @ 6:15 pm

 9. Drago mi je da postoji ovakav forum koji se bavi knjigovodstvom, bar ja tako shvatam komentare koje sam pročitala. Zaista su uprskali sa donošenjem novog Pravilnika o evidentiranju prometa robe i usluga, mislim na Vladu RS, jer nije samo kasno donet u odnosu na dan stupanja na snagu, već nije izgleda jasno ni državnim činovnicima šta je zakonodavac hteo da kaže, odnosno nema nigde bližeg uputstva o njegovoj primeni, a nisu izvršili ni redakcijsku kontrolu i korekciju dela koji je prepisan iz nekih ranijih propisa, tako da se u nekim delovima pojavljuje porez na promet, što mislim da je nedopustivo, neozbiljno i neodgovorno od strane Ministarstva trgovine.
  Slažem se sa kolegom oko evidentiranja prometa robe po VP cenama jer KEPU knjiga i konto 132 neće moći da se slože jer će u stvari KEPU knjiga uvek biti zbir konta 132 i 270 i (ili) 271 itd.
  Interesuje me da li će morati da se kalkuliše i RUC u VP i praktično radi MP kalkulacija ili će kao i do sada da se roba prodaje po tržišnoj ceni a da se RUC dodatno ukalkuliše i realizuje i zaduži KEPU i konto 132?

  Коментар од Vera — јануар 14, 2010 @ 11:50 pm

  • Postovana Vera , forum je na http://urrgb.com
   A sta ce se dalje raditi i kako to verovatno ne znaju ni oni koji su ovaj pravilnik doneli.
   Pozdravi , Jelena.

   Коментар од jelence — јануар 15, 2010 @ 1:39 pm

 10. Meni nije jasno da li kada kažu dokaz o poreklu misle na deklaraciju?
  I kada robu sa deklaracijom nabaviš od pravnog lica ili preduzetnika zašto se onda petljati sa komisionom prodajom i voditi obrasce KR i KR-1 kada je takva nabavka (uz fakturu dobavljača) jednaka trgovačkoj robi?
  Pozdrav!

  Коментар од nadica — јануар 15, 2010 @ 3:02 pm

 11. Poštovani sapatnici,
  Onaj ko je pisao ovaj Zakon očigledno je da se nikada nije praktično sretao sa ovom problematikom, ali to i nije ništa novo kod nas.
  Imam pitanje, šta sa robom datom na odloženo plaćanje u 2009. godini čije će uplate biti realizovane u 2010. godini. Kako ih upisivati u KEPO knjigu i da li ih uopšte upisivati u kolonu 6. (čekovi, virmanske uplate i dr.)
  Srdačan pozdrav Jasmina.

  Коментар од Jasmina — јануар 21, 2010 @ 5:46 pm

 12. Zanima me kako da sa prostog knjigovodstva predjem na dvojno,sta cu sa zalihama kada su one na maloprodajnoj ceni,Koja konta treba da otvorim a radi se o maloprodajnim objektima hvala!

  Коментар од Snezana ljubic — јануар 22, 2010 @ 1:10 pm

 13. Pitanja i odgovori su prebaceni na adresu: http://urrgb.com

  Коментар од jelence — јануар 23, 2010 @ 7:54 pm

 14. Poštovana

  Citiram:
  „Pooštrena je i odgovornost lica koje potpisuje ispravu koja prati robu i na osnovu koje se vodi evidencija. Ona mora biti u originalu koji, pored ostalog, obavezno sadrži lične podatke odgovornog lica koje tu ispravu potpisuje, odnosno overava je pečatom i odgovara za tačnost podataka unetih u tu ispravu (ime i prezime, adresa, broj lične karte, JMBG, broj telefona i drugi kontakt podaci za proveru tačnosti sadržine unete u ispravu)“

  Gore napisano je predpostavljam isto što piše i u:

  PRAVILNIK O EVIDENCIJI PROMETA ROBE I USLUGA, Član 6. Stav 6.:

  „Isprava koja prati robu i na osnovu koje se vodi evidencija mora biti u originalu i, pored ostalog, obavezno sadrži lične
  podatke odgovornog lica koje tu ispravu potpisuje, odnosno overava je pečatom i odgovara za tačnost podataka unetih u tu
  ispravu (ime i prezime, adresa, broj lične karte, JMBG, broj telefona i drugi kontakt podaci za proveru tačnosti sadržine
  unete u ispravu).“

  Pitanje je: Dali se ovi citati odnose samo na komisionare i komisionu robu, ili globalno na sve trgovce??

  Коментар од Atila — фебруар 4, 2010 @ 3:35 pm

 15. Kao izdavacko peduzece do sada sam od autora knjige kupovala na osnovu ugovora o autorskom delu i obracunavala sve poreze i doprinose na autroski honorar i tako zaduzila magacin veleprodaje. Znaci nije bilo zaduzenje kao komision pa po prodji odjavljujem
  Da li moze tako da se radi i od sada ili posebno moram voditi na ovim novim KR obrascima kao komisionu prodaju a to znaci i u Opstem aktu drustva uvesti komisionu prodaju.

  Коментар од Slavica — фебруар 18, 2010 @ 8:54 am

 16. Pitanja i odgovori su prebaceni na adresu: http://urrgb.com

  Коментар од jelence — фебруар 21, 2010 @ 1:40 pm

 17. Molim Vas da mi neko kaže.Da li na fakturi pored potpisa i pečata prodavca,potpisa i pečata kupca, treba da stoji i potpis i br l.k. vozača koji je vozio robu.A pritom je vozač radnik firme koja prodaje robu.

  Коментар од Biljana — март 10, 2010 @ 7:13 pm

 18. PO NOVOJ DOPUNI PRAVILNIKA O EVIDENTIRANJU PROMETA ROBE I USLUGA U OBRASCU KEPU DOPUNJENA JE ODREDBA TAKO STO JE PROPISANA MOGUCNOST STAVLJANJA U PROMET HLEBA,MLEKA I DNEVNE STAMPE PRE EVIDENTIRANJA U KEPU KNJIGU, S TIM STO SE DO KRAJA RADNOG VREMENA IZVRSI EVIDENCIJA ZADUZENJA.
  PITANJE JE,KAKO JA KOJA IMAM 30 MALOPRODAJNIH OBJEKATA PO SVIM MESTIMA SVOJE OPSTINE,DA DOSTAVIM KALKULACIJU SVAKI DAN ZA SVAKI OBJEKAT,USTVARI KAKO TI OBJEKTI DA MI PRVO DOSTAVE RACUN PO KOJOJ SU PRIMILI NAVEDENU ROBU?
  MISLIM DA JE TEHNICKI VRLO,VRLO TESKO IZVODLJIVO.
  HVALA NA ODGOVORU.
  POZDRAV

  Коментар од Slavica — март 12, 2010 @ 4:07 pm

 19. Da li vi ljudi primecujete da na poslednjih X pitanja nije odgovoreno i da je istih tih X puta napomenuto da su pitanja i odgovori prebaceni na forum???

  Коментар од jovan — март 12, 2010 @ 5:05 pm

 20. Pitanja i odgovori su prebaceni na adresu: http://urrgb.com

  Коментар од Nikola — март 16, 2010 @ 6:54 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

w

Повезивање са %s

Блог на WordPress.com.

%d bloggers like this: